Ang Pambansang Lupon sa Wika at Salin (PLWS) / National Committee on Language and Translation (NCLT) na saklaw ng Subkomisyon sa Pagpapalaganap Pangkultura / Subcommission on Cultural Dissemination (SCD), ay isa sa 19 pambansang lupon ng NCCA, ang pangkulturang sangay ng pamahalaan. Binubuo ito ng mga kasaping indibidwal at institusyonal na kumikilos sa alinman sa mga kategorya ng pagsasalin, saliksik, at pagtuturo at pagtataguyod sa Wikang Filipino. Mahalaga ang papel ng PLWS sa pagpapalaganap ng komprehensibong programa sa wika at pagsasalin, sa pakikipagtulungan sa mga pampamahalaang ahensiya at di-pampamahalaang samahan at institusyon.

VISION
Isang Wikang Pambansa na magbubuklod at magbibigay kapangyarihan sa sambayanang Filipino.

MISSION
1. Itaas ang kaalaman at kamalayan sa ugnayan ng kultura at Wikang Filipino;
2. Patuloy na paunlarin at palaganapin ang Wikang Filipino tungo sa pambansang kaunlaran;
3. Isulong at pasiglahin ang pananaliksik at pagsasalin sa wikang Filipino at iba pang wika para mapayaman at mapalaganap ang kultura; at
4. Bumuo at magpatupad ng pambansang programa sa wika at pagsasalin.

OFFICERS  DESIGNATION SECTOR
Mario Miclat, PhD Head Organizational – Filipinas Institute of Translation
Mr. Virgilio S. Almario Vice Head Institutional – Wika ng Kultura at Agham, Ink.
Christian George C. Francisco, PhD Secretary Institutional – De La Salle Dasmariñas College of Liberal Arts
Prof. Ramilito B. Correa Assistant Secretary Institutional – Sanggunian sa Filipino, Inc.
Dr. Erlinda D. San Juan ExeCon Member Individual
Purificacion G. Delima, PhD ExeCon Member Individual
Mr. David Michael M. San Juan ExeCon Member Individual
Rosario M. Baria, PhD ExeCon Member Institutional – Office for Initiatives in Culture and the Arts, University of the Philippines-Los Baňos, Laguna
Roberto B. Torres, PhD ExeCon Member Institutional – Western Mindanao State University
Prof. Jose Julie E. Ramirez             ExeCon Member Institutional – Sentro ng Wikang Filipino, UP Visayas
Ex-Officio member Mr. Roberto T. Aňonuevo ExeCon Member Director General, Komisyon sa Wikang Filipino

Back to Subcommission on Cultural Dissemination

Articles
:: Ang Kalagayan ng Filipino sa Panahon Ngayon
:: Development of Filipino, The National Language of the Philippines
:: Filipino Language in the Curriculum
:: Filipino Language Organizations
:: First Filipino Translation Manual
:: Issues in Language Consultations
:: Language and Culture
:: Language Policies in the Philippines
:: Orthography (Evolution)
:: The Commission on the Filipino Language
:: The Intellectualization of Filipino
:: The Use of Filipino in Official Transactions, Communication and Correspondence
:: Translation in the Philippines
:: VARIETIES OF FILIPINO