Pandaigdigang Kongreso. Pinalawig na dedlayn: 16 Pebrero 2017

Pagbabalik, Pagbabantayog sa Filipino. 

Panahon nang ibantayog ang Filipino bilang wika ng karunungan at gamitin ito sa iba’t ibang disiplina o larang, lalo na sa mga pag-aaral hinggil sa ating bansa upang mapalaganap ang diskurso ukol sa pagiging Filipino at para sa sambayanang Filipino.

Layunin ng Kongreso na:

  • makabuo ng isang bagong pagtanaw sa Filipino
  • matipon ang mga iskolar at mga pag-aaral hinggil sa Filipino at mahimok na gamitin ang wikang Filipino sa kanilang saliksik
  • malikom ang mga pinakaprogresibo at siyentipikong pagsusuri sa wika, panitikan, kasaysayan, sining, at kultura ng Filipinas;
  • mabalangkas ang isang pangmatagalang estratehiya tungo sa edukasyon hinggil sa Filipinas na gumagamit sa wikang Filipino

Inaanyayahan ang mga kasapi ng Philippine Studies Association at mga kaugnay na kapisanan o organisasyon, mga iskolar sa lahat ng disiplina, sa loob at labas ng bansa, na magsumite ng panukala.

Ang panukala ay dapat binubuo ng:

Email
Affiliation
Abstrak na hindi hihigit sa 250 salita
Organisasyon
Telepono
Kasaysayan, kultura, panitikan, at mga wika ang mga pangunahing larang na bibigyan ng tuon.

Tatanggap ng hanggang tatlong panel na may tigtatatlong miyembro at hanggang 25 na indibidwal na presentasyon. Ang mga isusumiteng panukala ay kailangang:

makapag-aambag ng bagong idea at/o saliksik sa mga nabanggit na larang o disiplina; at nasa wikang Filipino; Filipino rin ang gagamiting wika sa presentasyon; orihinal na akda at hindi pa isinusumite sa iba upang ilathala o ipresenta; makapag-aambag sa pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa Filipino at Filipinas at humahámon sa mga umiiral na kaisipan o teorya.

Rehistrasyon
Mga kalahok (nasa Filipinas)
Regular rate PHP3,500
Maagang pagpaparehistro PHP3,000 (hanggang 15 Hulyo 2017)
Estudyante (may balidong ID) PHP2,000

Mga banyaga
Regular rate $150
Maagang pagpaparehistro (hanggang 15 Hulyo 2017) $120
Estudyante (may balidong ID) $100

Maaaring magbayad sa kongreso na mismo o sa pamamagitan ng pagdeposito sa akawnt ng KWF

Landbank of the Philippines Malacañang Branch
Pangalan: Komisyon sa Wikang Filipino
Akawnt Blg. 1512-1036-30

Kailangang isumite sa rehistrasyon ang resibo ng deposito/katunayan ng pagbabayad. Mangyaring ipadala rin sa kongreso2017@gmail.com.

Mungkahing paksa para sa presentasyon ng indibidwal o panel

Ang Bayan at Kasaysayan
Pagwawasto sa Kasaysayan
Espasyo ng Kasaysayan sa Edukasyon
Pagtuklas sa mga Bagong Bayani ng Bayan/Bansa
Ang Etniko at ang Popular
Wika at Media
Pagbuo ng Isang Pambansang Panitikan ng Filipinas
Bagong Pagtanaw sa Kritisismong Pampanikan
Popularisasyon ng mga Epikong Bayan
Komparatibong Pagsusuri sa mga Panitikang Bayan
Gramatikang Filipino
Kasalukuyang Tunguhin (recent trends) sa Lingguwistika
Wika at Politika
Wika at Demokrasya
Federalismo: Pros at Cons
Integrasyon ng Katutubo at Separasyon ng Muslim
Ang Bangsamoro
Pangkulturang Ugat ng Suliranin sa Droga
Problema sa Reporma sa Lupa
Migrasyon
Mga Katutubong Kaalaman
Wika at Saliksik
Wika at ang Produksiyon ng Kaalaman
Wika at mga Agham at Matematika
Pagsusumite at Pagsusuri
Ang lahat ng panukala ay isusumite sa:

Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusaling Watson,
1610 Kalye Jose P. Laurel,
San Miguel, 1005 Maynila
kongreso2017@gmail.com, komfil@kwf.gov.ph

Mga Petsang Dapat Tandaan

Pagsusumite ng mga panukala Pinalawig na dedlayn 16 Pebrero 2017
Pag-anunsiyo sa mga napiling saliksik 17 Pebrero 2017
Pagsusumite ng buong saliksik 3 Abril 2017
Kongreso 2-4 Agosto 2017

Iba pang detalye

Makikita sa www.kwf.gov.ph, pandaigdigangkongreso.wordpress.com, at www.fb.com/PandaigdigangKongreso ang mga detalye hinggil sa rehistrasyon at iba pang impormasyon (talaan ng mga otel, pagpunta sa pagdarausan ng kongreso, atbp).

Share