Ang Kampong Abelardo ay gaganapin sa 12-14 Abril 2019 sa Tanghalang Leandro Locsin, National Commission for Culture and the Arts, Intramuros, Maynila. Bahagi ang Kampong Abelardo sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ng Filipinas tuwing Abril.

I. Paglalarawan

Tatlong buong araw na panayam-palihan ukol sa sining (ng paglikha) ng kundiman. Pagtutuonang-pansin dito ang pagkalinang ng kundiman bilang isang “mataas na anyo” ng sining sa kasaysayan ng musikang Filipino. Pag-aaralan ang kumbensiyong pang-estruktura ng musika, ang matulaing katangian ng letra, at maging ang angkop na paraan ng pag-awit o pagtatanghal ng kundiman.

Tatanggaping kalahok sa aktibidad ang sinumang Filipino, lalaki o babae, may edad 18 pataas. Magtatakda ng pamantayang susukat sa abilidad na pangmusika sa pagpili ng mga karapat-dapat na kalahok

Ang mga mabubuong kundiman ng mga kalahok ang inaasahang magiging lahok sa Timpalak Kundiman 2020.

kampong abelardo

II. Mga Inaasahang Bunga ng Pagkatuto

Sa loob ng tatlong araw, inaasahang matutupad ng mga kalahok ang sumusunod:

  1. Maisalaysay at maipaliwanag ang kasaysayan ng kundiman bilang mataas na anyo ng musikang Filipino;
  2. Matukoy at mailapat sa sariling komposisyon ang mga kumbensiyon ng musika ng kundiman;
  3. Matukoy at mailapat sa sariling komposisyon ang mga kumbensiyon ng letra ng kundiman;
  4. Matukoy at mailapat sa sariling pag-awit/pagtugtog ang mga kumbensiyon ng pagtatanghal ng kundiman; at
  5. Makalikha ng sariling kundiman na maaaring ilahok sa Timpalak Kundiman 2020.

III. Ang mga Kalahok

  1. Bukas ang Kampong Abelardo sa sinumang interesadong malinang ang kakayahan sa sining ng paglikha at pagtatanghal ng kundiman.
  2. Ang lalahok ay kinakailangang may edad na 18 pataas, Filipino, at may batayang kakayahang pangmusika—tumutugtog ng instrumentong pangmusika (piyano o gitara lalo na), umaawit, at/o lumilikha ng musika.
  3. Kailangan lamang magpadala ng liham na nagpapahayag ng intensiyong lumahok sa Kampong Abelardo 2019. Lakipan ang liham ng curriculum vitae na nagbibigay-diin sa mga karanasang may kinalaman sa musika bilang disiplina at gawain. Mahalaga ring maglakip ang aplikante ng isang porfolio na lumalagom sa kaniyang mga pakikisangkot sa mga aktibidad pangmusika.
  4. Ipadala lamang ang mga kahingian kay Bb. Corinnah Anne Olazo sa corine726@gmail.com bago mag-ika-28 ng Marso 2019. Patatalastasan ang mga napiling kalahok sa o bago mag-ika-5 ng Abril 2019.

 

Share