Proyekto 1:  Pagsasalin sa Filipino ng mga dokumento at akdang pampanitikan

Kalipikasyon ng mga proponent: 1. Organisasyong pangwika na nagsusulong ng Wikang Filipino, Kolehiyo o Unibersidad, Broadcast and Print Media organization, Local Government Unit; 2. Mayroong magandang track record; 3. Walang proyekto sa NCCA sa kasalukuyan at walang outstanding unliquidated project sa NCCA.
Mga kailanganin sa pagsusumite: 1. Regular na mga kahingian ng NCCA (tingnan ang pormularyo ng proposal); 2. Kumpletong panukalang proyekto na may detalyadong Line Item Badyet at nagpapakita ng katuwang na pondo.
Criteria para sa ebalwasyon ng mga proposal: Ang dokumento na isasalin ay kalakip ng mungkahing proyekto, halimbawa ng mga dokumento ay mga batas na may pambansang kabuluhan; at mga akdang pampanitikan tulad ng epiko at iba pa.

Badyet sa bawat proyekto:                          Php100,000
Nakalaang bilang ng aplikasyon:               10 slots

Proyekto 2: Pagsasalin ng mga mahahalagang akdang Filipino sa mga wika ng ASEAN +East Timor

Kalipikasyon ng mga proponent: 1. Organisasyong pangwika na nagsusulong ng Wikang Filipino, Kolehiyo o Unibersidad, Broadcast and Print Media organization, Local Government Unit; 2. Mayroong magandang track record; 3. Walang proyekto sa NCCA sa kasalukuyan at walang outstanding unliquidated project sa NCCA.
Mga kailanganin sa pagsusumite: 1. Regular na mga kahingian ng NCCA (tingnan ang pormularyo ng proposal); 2. Kumpletong panukalang proyekto na may detalyadong Line Item Badyet at nagpapakita ng katuwang na pondo.

Criteria para sa ebalwasyon ng mga proposal: Ang dokumento na isasalin ay kalakip ng mungkahing proyekto, halimbawa ng mga dokumento ay mga batas na may pambansang kabuluhan; at mga akdang pampanitikan tulad ng epiko at iba pa.

Badyet sa bawat proyekto:                 Php1,000,000
Nakalaang bilang ng aplikasyon:                  1 slot

Proyekto 3: Pagbuo ng mga instructional materials sa Filipino sa mga lugar na hindi pangunahing wika ang Tagalog

Kalipikasyon ng mga proponent: 1.  Indibidwal, grupo o institusyon na may bagong ihahain o pagtingin sa wika ng edukasyon; 2. Mayroong magandang track record; 3. Walang proyekto sa NCCA sa kasalukuyan at walang outstanding unliquidated project sa NCCA.
Mga kailanganin sa pagsusumite: 1. Regular na mga kahingian ng NCCA (tingnan ang pormularyo ng proposal); 2. Kumpletong panukalang proyekto na may detalyadong Line Item Badyet at nagpapakita ng katuwang na pondo.

Criteria para sa ebalwasyon ng mga proposal: 1. Nagkaroon na ng pananaliksik hinggil sa mga mahahalagang laman ng bubuuing instructional materials; 2. Ang mungkahing proyekto ay may kalakip na letter of endorsement mula sa DepEd Regional Office (kung saan ay naka-angkop ang bubuuing instructional materials alinsunod sa pamantayan ng DepEd); 3. Paggamit ng mga iba’t ibang diyalekto sa pagpapayaman ng wikang Filipino; 4. Ang mungkahing proyekto ay kailangang naglalaman ng mga pamamaraan at/o metodolohiya sa pagbuo ng instructional materials; 5. Tutugon saGrades 1-6; 6. Ang gagawa ng proyekto ay guro sa Filipino.

Badyet sa bawat proyekto:            Php200,000
Nakalaang bilang ng aplikasyon:           6 slots

Share