VIDEO: Likhang Yaman ng Romblon

Nagalomlom, Lomlon, Domlon, Domblon, Romblon — ang probinsiyang tahanan ng pinakamatandang ikat, lupaing mayaman sa marmol at likas na ganda at yaman ng kultura.

Share